Actualiteiten

Volg ons op X: @Toezichtmatrix

***

April 2017: Toezichtmatrix in gesprek met Inspectie Leefomgeving en Transport

Op uitnodiging van de ILT presenteerden Cecile Schut en Olaf Wilders donderdag 20 april 2017 hun aanpak voor goed toezicht op bedrijven: Aan Tafel! Het was niet de eerste keer dat er met belangstelling werd geluisterd naar een geboden alternatief in het complexe veld van publiek en privaat toezicht.

Dat de ideeën over goed toezicht nogal eens wisselen blijkt vaak bij incidenten. Of het nu is in bijvoorbeeld de chemische sector, de voedingsmiddelen sector, horeca, goederentransport of taxibranche, incidenten roepen vaak reacties op voor meer of strenger overheidstoezicht. Tegelijkertijd reageert de sector vaak met de mededeling dat overheidstoezicht faalt.

Wij gingen bij deze gelegenheid met een groep adviseurs en analisten van de ILT vakgroep weg- en railtransport in gesprek. We hebben eerst een korte uitleg van onze aanpak Aan Tafel! gegeven. De taak van de ILT is breed en divers, zo bleek uit de reacties van de groep. Alleen al op het domein van de weg- en railtransport varieert het toezicht van bijvoorbeeld de taxibranche en goederenvervoer tot spoorlopers. Het is moeilijk om frauderende taxichauffeurs aan te pakken. Het zijn er per definitie veel, meters voor de taxirit zijn te manipuleren en bij het aanpakken van fraude komen meerdere overheidspartijen aan bod. Zij werken niet als vanzelfsprekend samen. De pakkans is bovendien klein. In het goederenvervoer – met name het vervoer over de weg – zijn er talrijke transportondernemingen.  Er is kans op fraude door het manipuleren van meters voor rij- en rusttijden. Of er is sprake van uitbuiting van chauffeurs uit andere delen van Europa. Ook hier is de pakkans klein. En de spoorlopers (het over of langs een spoorweg lopen of fietsen) blijken een wel heel ongrijpbare groep. Juist zij zorgen voor gevaarlijke situaties en veel overlast voor het treinverkeer en reizigers.

Een (veel te) divers domein om te verwachten dat op al deze terreinen sprake is van effectief toezicht. William van Berkel van de ILT stelt dat “de mogelijkheden voor de ILT om goed toezicht uit te oefenen op de traditionele manier, namelijk het fysiek controleren beperkt zijn. De mogelijkheden voor fraude of schadelijk gedrag door ondernemers nemen toe. Er is simpelweg te geringe capaciteit om dit met alleen overheidstoezicht te reguleren. De vraag is hoe een goed beeld van de onder toezicht staande wordt verkregen. Hoe ingespeeld kan worden op de (economische) prikkels die zij hebben om schadelijk gedrag te vertonen.”

Waar de werking van publiek toezicht beperkt blijkt, verschuift het gesprek vanzelf naar private vormen van toezicht. Maar wat zal dan effectief zijn? En ontstaat er tussen betrokken partijen voldoende onderling vertrouwen?

Wat wij met onze aanpak in ieder geval duidelijk proberen te maken is dat alleen het aangaan van het gesprek met elkaar over effectief toezicht helpt. Daarbij gaat het onder toezicht staande bedrijf of de branchevertegenwoordiger aan tafel met de toezichthouder(s) en de beleidsmaker(s). De groep adviseurs en analisten van de ILT moest duidelijk  wennen aan dit idee. De afstand tussen bedrijf, branche, beleidsmaker(s) en toezichthouder(s) bleek (toch) nog te bestaan. Tijd dus voor onze aanpak, gebaseerd op het ontwikkelen van draagvlak en vertrouwen bij zowel het bedrijfsleven als de overheid.

***

Maart 2015: Toezichtmatrix.nl werkt samen met de KWINK-groep

Het team van toezichtmatrix.nl gaat samenwerken met de KWINK-groep met als doel de ‘Aan Tafel!’ aanpak voor goed toezicht te intensiveren.

Onze aanpak is erop gericht om ondernemers, beleidmakers en toezichthouders aan tafel te brengen en via een aanpak in vier stappen te komen tot goed toezicht op bedrijven. We hebben de overtuiging dat in sectoren waarin knelpunten worden ervaren, betrokkenen via een procesgerichte aanpak samen kunnen komen tot een effectief toezichtarrangement waaraan voor alle betrokkenen meer voordelen dan nadelen zitten.  

(Extern) toezicht op bedrijven is een thema dat volop in de belangstelling staat. Soms wordt gevraagd om minder toezicht omdat risico’s door de sector zelf al worden afgewend. Op andere momenten klinkt de roep om meer toezicht. Bijvoorbeeld bij misstanden of ongevallen die ons eraan herinneren dat het risico niet verdwenen is. De ondernemer is daarin ambigu. Hij wil zelf geen onnodige last ervaren door het (overheids)toezicht. Tegelijkertijd wil hij dat concurrenten die zich schuldig maken aan ondeugdelijke praktijken tot halt worden geroepen.

De kunst is om in een concrete situatie in een concrete sector een toezichtarrangement te ontwikkelen, met als doel de met het ondernemen gepaard gaande maatschappelijke risico’s zo effectief mogelijk te beheersen tegen voor de ondernemer en de samenleving zo laag mogelijke kosten. Onze aanpak voorziet daarin.

***

27 januari 2015, nieuw op de site: een overzicht van private keuringsinstanties. Het overzicht is niet compleet, maar daar streven wij wel naar. Aanvullingen zijn daarom welkom! Klik hier om naar het overzicht te gaan.

***

4 december 2014: Artikel gepubliceerd in Vakblad Veiligheid

‘Aan tafel!’ Menukaart voor slimmer en beter toezicht is de titel van het artikel dat is gepubliceerd in Vakblad Veiligheid, n.a.v. de presentatie die Robert van der Laan en Olaf Wilders gaven op het jaarcongres van het NIBHV en de Stichting Maatschappij en Veiligheid

Lees hier het artikel (Bron: NIBHV Veiligheid, nummer 59, 2014)

***

Publicatie in Vakblad Veiligheid

In de eerste week van december 2014 verschijnt een artikel over ‘Aan Tafel!’ in het Vakblad Veiligheid.

Het artikel gaat in op de in het rapport ‘Aan Tafel!’ beschreven aanpak voor goed toezicht op bedrijven. Het artikel verschijnt naar aanleiding van de deelname van Toezichtmatrix.nl aan het NIBHV congres Veiligheid en Toezicht. Daar presenteerden Robert van der Laan en Olaf Wilders de aanpak voor goed toezicht op bedrijven.

***

Rapport Aan Tafel! aangeboden aan directie NIBHV

Robert van der Laan (l) en Olaf Wilders (r) bieden het rapport Aan Tafel! aan aan Koos Pulleman, directeur NIBHV

Robert van der Laan (l) en Olaf Wilders (r) bieden Koos Pulleman, directeur NIBHV, het rapport Aan Tafel! aan.

Naar aanleiding van de belangstelling van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening – NIBHV – voor de aanpak van Toezichtmatrix.nl voor goed toezicht op bedrijven, is het rapport Aan Tafel! aangeboden aan Koos Pulleman, directeur NIBHV. De auteurs van het rapport Aan Tafel! gaan op een later moment met de NIBHV aan tafel om nader te bespreken hoe deze aanpak kan bijdragen aan de doelstellingen van het NIBHV.

***

Presentatie Aan Tafel! op NIBHV jaarcongres

Op maandag 10 november 2014 presenteerden Robert van der Laan en Olaf Wilders het rapport ‘Aan Tafel!‘ tijdens het NIBHV congres Veiligheid en Toezicht.

De tijdens de presentatie uitgesproken tekst kun je hier downloaden. De dia’s van de presentatie zijn hier beschikbaar.

Robert van der Laan

Robert van der Laan: … de werkelijkheid van toezicht is weerbarstig.

Olaf Wiilders

Olaf Wilders: Welke prikkels zijn er vanuit de BHV te genereren om risico’s te beheersen?

***
Aanpak “Aan Tafel!” gepresenteerd op NIBHV congres Veiligheid & Toezicht

Ede, 10 november 2014 (bron: www.nibhv.nl)

Het NIBHV-congres wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Veiligheid.
Het thema van het congres is de balans tussen de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid en die van een onderneming of organisatie. In de discussie zullen de mogelijkheid en wenselijkheid van een Veiligheidsbeginselenwet centraal staan. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven zal zijn visie hierop toelichten. Ter voorbereiding op de lezingen vind u bij de downloads de discussienota ”Veiligheid een balans van verantwoordelijkheden’ van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

In de middag  kunnen twee workshops naar keuze worden gevolgd.
Aan het eind van de dag wordt een lezing gegeven door de auteurs van het rapport ‘Aan Tafel!’, een onderzoek in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Het volledige rapport is opgenomen bij de downloads. klik hier voor een samenvatting van het rapport.

***

Ondernemers willen slimmer en eenvoudiger toezicht

Den Haag, 2 oktober 2014 (bron: www.vno-ncw.nl)

‘Toezicht is nodig, maar loopt uit de hand’ Dat zei Hans de Boer vanochtend bij de presentatie van het Actieplan Aan Tafel van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO. Het komend half jaar willen de ondernemingsorganisaties samen met toezichthouders en departementen onderzoeken hoe toezicht beter, slimmer en simpeler kan. Het plan werd met instemming in ontvangst genomen door minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

Het Actieplan Aan Tafel van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO bouwt op praktische wijze voort op de door Toezichtmatrix.nl ontwikkelde aanpak voor goed toezicht op bedrijven (zie pagina 13 van het Actieplan).

***

Koninklijke Horeca Nederland verwijst naar www.toezichtmatrix.nl voor beter, slimmer en efficiënter toezicht op horeca
Den Haag, 2 oktober 2014 (bron: www.khn.nl)

Gezamenlijk actieprogramma
VNO-NCW voorzitter Hans de Boer overhandigde tijdens de toezichttop een actieplan voor beter, slimmer en efficiënter toezicht aan minister Blok van ministerie voor Wonen en Rijksdienst. Het plan ‘Aan tafel’ is een aanbod van het bedrijfsleven aan het kabinet voor een gezamenlijk actieprogramma. Met behulp van een aantal vuistregels kunnen overheid en bedrijfsleven toezicht doorlichten. Doel is betere risicobeheersing én minder toezichtlasten voor bedrijven. Het komend half jaar gaan de ondernemingsorganisaties onderzoeken hoe toezicht gestroomlijnder kan. “Versnipperd toezicht kost het bedrijfsleven meer geld dan nodig is”, aldus De Boer.

Het rapport “Aan Tafel” is beschikbaar op www.toezichtmatrix.nl.

***